Розвиток теорії, методології та практики в психодинамічній парадигмі

Психодинамічна теорія та глибинно-корекційна практика (впродовж більш ніж тридцяти п’яти років) не тільки розширили свої можливості надання глибинно-психокорекційної допомоги учасникам груп активного соціально-психологічного пізнання (АСПП), але і відкрили можливості наукового узагальнення результатів дослідження психіки в її цілісності (свідоме / несвідоме), за критеріями адекватності та об’єктивності.… Continue reading


Психодинамічний погляд на взаємозв’язки свідомого і несвідомого

Стаття розкриває динаміку енергетичного співіснування двох сфер психіки. Об’єктивовано енергетичні пріоритети несвідомого та взаємопідлеглість обох сфер психіки, зокрема: свідомого через спонсорування його енергією; несвідомого – через надання йому форм вияву в поведінці. Розкривається складність пізнання семантики несвідомого, з огляду на архаїчний спадок («Едіп», «вина») та слідові ефекти витіснень (фіксацій), що синтезуючись в передсвідомому втрачають прямолінійний зв’язок з первинними чинниками.… Continue reading


Визуализированная самопрезентация субъекта в глубинном познании психики

Статья доказывает, что познание психического как функциональной системы порождает необходимость ее перекодирования в сферу осязаемой визуализированной реальности, доступной познанию по законам сознательной сферы. В  вопросах понимания перекодирования информации  автор  опирается на работы многих исследований (Н. П. Бехтерева, К. Прибрам и др.), но более всего на работы П.… Continue reading


Імпліцитний порядок та його функціональна дієвість в глибинному пізнанні психіки

У статті підкреслюються: біномність системи організації психічного в її функціональній асиметричності і, водночас, – невід’ємність сфер свідомого і несвідомого, що і знаходить виявлення в імпліцитному порядку. Останнє підтверджує інформаційно-дистанційні взаємозв’язки свідомого і несвідомого на межі «невидимого горизонту», що набуває перспектив пізнання в діагностико-корекційному процесі АСПП, шляхом діалогічної взаємодії психолога з респондентом.… Continue reading


ПРОБЛЕМА ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ГЛУБИННОМ ПОЗНАНИИ ПСИХИКИ

        Предлагаемая вниманию читателя работа знакомит с новым психодинамическим подходом к познанию психики в целостности функционально несовместимых (асимметричных) сфер сознания и бессознательного. Данный подход обретает все большую актуальность в связи с новыми задачами практической психологии, призванной оказывать помощь человеку, особенно в кризисно-стрессовых ситуациях.… Continue reading


МЕТОДОЛОГІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СВІДОМОГО І НЕСВІДОМОГО В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СУБ’ЄКТА ДО СОЦІУМУ

Яценко Тамара Семенівна

доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України,
директор Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ, м. Ялта

(*Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ № 21, 2009. – Ч.Continue reading


До проблеми пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки

Тамара Семенівна Яценко

доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України,

директор Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ (м. Ялта)

(*Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, Серія 12. Психологічні науки : Зб. Наукових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – № 33 (57).Continue reading


Философско-психологические проблемы методологии познания психики

         rektor    В. П. Андрущенко

    Доктор философских наук, профессор, действительный член НАПН Украины,   ректор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова

 

 

image_2

Т. С. Яценко

     Доктор психологических наук, профессор, действительный член НАПН Украины, профессор кафедры психологии РВУЗ КГУ (г. Ялта)

 

 

     Стаття В.… Continue reading


Объективность и объектность в глубинно-психологическом познании

Теория и практика глубинной психокоррекции/ Сост.: С. М. Аврамченко, Н. В. Дметерко, М. П. Зажирко, И. В. Евтушенко, А. Э. Мелоян, С. Ш. Раджабова. Под редакцией академика Т. С. Яценко. – Донецк: ДИПиП, 2008. – 268 с.

Проблема объективности была и есть актуальной для ученых независимо от направления их исследований.… Continue reading


Функционально-структурные особенности целостного феномена психики (Модель внутренней динамики психики)

Теория и практика глубинной психокоррекции: Третья Авт. школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост. А. В. Глузман (и др.). – Ялта: РИО КГУ, 2010. – 202 с.: ил.

      Деятельностный подход, который доминировал в советской психологии, сосредоточивал внимание на связи психики с практикой и в некоторой степени обесценивал функции внутренних детерминант феномена психического.… Continue reading