Яценко Т. С. Актуальні проблеми методології та практики глибинного пізнання психіки

Класичний психоаналіз вибудовував дослідження на вільних асоціаціях, тлумаченні сновидінь тощо, психодинамічне ж дослідження орієнтоване на пізнання внутрішніх тенденцій психіки за умов свідомої самоактивності суб’єкта, яка передбачає опосередкування допоміжними опредметненими засобами (камені, ліпка, іграшки, психомалюнки, репродукції художніх полотен тощо). При цьому людина не обмежена в тому, що саме вона «моделює», які засоби (із запропонованих) обирає, тобто присутня орієнтованість на пізнання внутрішнього побудження (імпульсу) до дії, в межах принципів функціонування груп АСПП.Continue reading


Т. С. Яценко Универсальность законов психического – основа профессиональной подготовки психолога

Аннотация. В статье представлена идея универсальности законов психики, подкрепленная сравнительным анализом полученных результатов глубинного познания c законами квантовой физики. Подчеркивается важность понимания категории «информационные эквиваленты», объединяющей идеальную и физическую реальности. Ведущей идеей статьи является понимание целостности мира, что заключается в единстве законов физики, философии, биологии, психологии.… Continue reading


Теоретичний і практичний внесок Т. С. Яценко у становлення глибинної психокорекції в Україні

Педченко О. В.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Стаття підкреслює значущість інтеграції різних підходів до практики психолога, що синтезує в собі метод активного соціально-психологічного пізнання. Основні віхи науково-теоретичного становлення методу глибинної психокорекції, який започаткувала Т. С. Яценко в 1979 р., включали в себе: розкриття механізмів особистісних і групових змін (позитивна дезінтеграція і вторинна інтеграція на більш високому рівні розвитку); розкриття системної впорядкованості психологічних захистів, їх співвіднесеності як із свідомою так і з несвідомою сферами; встановлення двох провідних форм захисту – базальної (особистісної) і периферійної (ситуативної); розкриття внутрішньої структури феномену психічного в динаміці суперечливих тенденцій – «до життя» та «до смерті».Continue reading


Розвиток теорії, методології та практики в психодинамічній парадигмі

Психодинамічна теорія та глибинно-корекційна практика (впродовж більш ніж тридцяти п’яти років) не тільки розширили свої можливості надання глибинно-психокорекційної допомоги учасникам груп активного соціально-психологічного пізнання (АСПП), але і відкрили можливості наукового узагальнення результатів дослідження психіки в її цілісності (свідоме / несвідоме), за критеріями адекватності та об’єктивності.… Continue reading


Психодинамічний погляд на взаємозв’язки свідомого і несвідомого

Стаття розкриває динаміку енергетичного співіснування двох сфер психіки. Об’єктивовано енергетичні пріоритети несвідомого та взаємопідлеглість обох сфер психіки, зокрема: свідомого через спонсорування його енергією; несвідомого – через надання йому форм вияву в поведінці. Розкривається складність пізнання семантики несвідомого, з огляду на архаїчний спадок («Едіп», «вина») та слідові ефекти витіснень (фіксацій), що синтезуючись в передсвідомому втрачають прямолінійний зв’язок з первинними чинниками.… Continue reading


Визуализированная самопрезентация субъекта в глубинном познании психики

Статья доказывает, что познание психического как функциональной системы порождает необходимость ее перекодирования в сферу осязаемой визуализированной реальности, доступной познанию по законам сознательной сферы. В  вопросах понимания перекодирования информации  автор  опирается на работы многих исследований (Н. П. Бехтерева, К. Прибрам и др.), но более всего на работы П.… Continue reading


Імпліцитний порядок та його функціональна дієвість в глибинному пізнанні психіки

У статті підкреслюються: біномність системи організації психічного в її функціональній асиметричності і, водночас, – невід’ємність сфер свідомого і несвідомого, що і знаходить виявлення в імпліцитному порядку. Останнє підтверджує інформаційно-дистанційні взаємозв’язки свідомого і несвідомого на межі «невидимого горизонту», що набуває перспектив пізнання в діагностико-корекційному процесі АСПП, шляхом діалогічної взаємодії психолога з респондентом.… Continue reading


ПРОБЛЕМА ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ГЛУБИННОМ ПОЗНАНИИ ПСИХИКИ

        Предлагаемая вниманию читателя работа знакомит с новым психодинамическим подходом к познанию психики в целостности функционально несовместимых (асимметричных) сфер сознания и бессознательного. Данный подход обретает все большую актуальность в связи с новыми задачами практической психологии, призванной оказывать помощь человеку, особенно в кризисно-стрессовых ситуациях.… Continue reading


МЕТОДОЛОГІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СВІДОМОГО І НЕСВІДОМОГО В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СУБ’ЄКТА ДО СОЦІУМУ

Яценко Тамара Семенівна

доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України,
директор Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ, м. Ялта

(*Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ № 21, 2009. – Ч.Continue reading


До проблеми пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки

Тамара Семенівна Яценко

доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України,

директор Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ (м. Ялта)

(*Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, Серія 12. Психологічні науки : Зб. Наукових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – № 33 (57).Continue reading