Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків)

Категорія:

Опис

. С. Яценко, М. Г. Чобітько, Т. І. Доцевич Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків). Черкаси: «БРАМА», видавець Вовчок О. Ю., – 2003. – 216 с.

У посібнику представлено деякі теоретичні засади методу активного-соціально-психологічного навчання, який використовується в курсі психокорекції, та описано частково його методику психоаналізу комплексу тематичних малюнків з метою діагностики глибинно-психологічних характеристик психіки суб’єкта.

Подано зразки психоаналізу комплексу тематичних малюнків. Текст у посібнику синхронно представляється українською і англійською мовами, що сприятиме навчанню студентів психолінгвістичних факультетів.

Посібник може бути корисним психологам-практикам, соціологам, викладачам психології вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ВСТУП
1. ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПСИХОМАЛЮНКІВ
2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ МАЛЮНЮНКІВ У ГРУПОВІЙ ПСИХОКОРЕКЦІЇ
3. ПСИХОДІАГНОСТИЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ПСИХОМАЛЮНКА
4. ПСИХОКОРЕКЦІЯ В KOHTEKCTI ЦІЛІСНОГО АНАЛІ3У МАЛЮНКІВ
5.ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО РОЗУМІННЯ КОМПЛЕКСУ ПСИХОМАЛЮНКІВ
6. ПСИХОМАЛЮНОК I СНОВИДІННЯ
7. СИМВОЛІКА СНОВИДІНЬ I ПСИХОМАЛЮНКІВ
8. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ ПСИХОМАЛЮНКІВ
9. ЕДІПІВ КОМПЛЕКС ТА ЙОГО ДЕСТРУКТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА
10. АНАЛІ3 ЕМПІРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЮНАКА Р., ОСОБИCTICHA ПРОБЛЕМА ЯКОГО ЕДІПОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
11. МАКРОАНАЛІ3 НЕСВІДОМИХ ПЕРЕДУМОВ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТА
12. МЕЗОАНАЛІ3 НЕСВІДОМИХ ПЕРЕДУМОВ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТА
13. ПСИХОАНАЛІ3 КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ МАЛЮНКІВ СТУДЕНТКИ А.
14. ПСИХОАНАЛІ3 КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ МАЛЮНКІВ СТУДЕНТА В.
15. PSYCHOANALYTIC APPROACH IN INTERPRETING PSYCHODRAWINGS
16. PECULIARITIES IN USING THEMATIC DRAWINGS SET FOR GROUP PSYCHOCORRECTION
17. PSYCHODIAGNOSTIC RESOURCEFULNESS OF A PSYCHODRAWING
18. PSYCHOCORRECTION IN THE CONTEXT OF DRAWINGS INTEGRAL ANALYSIS
19. THEORETICAL PREREQUISITES FOR PSYCHOANALYTIC UNDERSTANDING OF THE PSYCHODRAWINGS SET
20. A PSYCHODRAWING AND DREAMS
21. SYMBOLICS IN DREAMS AND PSYCHODRAWINGS
22. THEMATIC PSYCHODRAWINGS SET TECHNIQUES
23. OEDIPUS COMPLEX AND ITS DESTRUCTIVE CONSEQUENCES FOR THE SUBJECT’S PSYCHE
24. THE ANALYSIS OF R.’S EMPIRICAL MATERIAL WHOSE PERSONALITY PROBLEM IS OF OEDIPUS ORIGIN
25. MACROANALYSIS OF THE UNCONSCIOUS PREREQUISITES OF THE SUBJECT’S PERSONALITY PROBLEM
26. MESOANALYSIS OF THE UNCONSCIOUS PREREQUISITES OF THE SUBJECT’S PERSONALITY PROBLEM
27. PSYCHOANALYSIS OF THE STUDENT A. THEMATIC DRAWINGS SET
28. PSYCHOANALYSIS OF THE STUDENT V. THEMATIC DRAWINGS SET
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
REFERENCE LIST