ВІЗУАЛІЗОВАНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА – ПЕРЕДУМОВА ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ

Стаття доводить архетипну здатність психіки суб’єкта до перекодування у візуалізовані репрезентанти зі збереженням інформаційних еквівалентів. Такими візуалізованими репрезентантами можуть бути різні засоби опредметнення, які несуть в собі архетипну інтенціональність (емотивну небайдужість), зокрема, ліпка з тіста, малюнок «моє Тату», авторські тематичні малюнки, репродукції художніх полотен та ін. Стверджується, що неусвідомлювані, симультанно згорнуті смисли репрезентантів імпліцитно притаманні їхній сутності, яка може бути розкритою лише в діалогічній взаємодії «Психолог – Респондент» (П↔Р). Трансцендентність інформаційних еквівалентів забезпечує незалежність глибинного пізнання від характеру метафоричного символізування ідеальних форм психічного у візуалізовані, опредметнені форми. З огляду на вирішальну роль діалогу в глибинному пізнанні, можна констатувати реальність різних форм кодування – «вербальні, невербальні» при інваріантності інформаційних еквівалентів, пізнання яких передбачає декодування смислових параметрів візуалізації, в якій об’єднуються свідома та несвідома сфери психіки. Здійснено порівняльний аналіз психодинамічного підходу до вивчення психіки в її цілісності з іншими підходами, що використовували образно-символічні засоби: символ-драмою, арт-терапією, проективними методами, результатами досліджень С. Грофа, який практикував вживання досліджуваними психоделіків. Доводиться, що розуміння суб’єктом смислової сутності власної особистісної проблеми, яка пов’язана з його едіпальними залежностями, є початком її вирішення, з подальшими зусиллями виявлення її впливу на поведінку в реальному житті. Психодинамічна теорія відкриває перспективи розвитку психології та її практики в пошуку найоптимальніших та адекватних шляхів надання допомоги майбутнім психологам в процесі їхнього професійного становлення.

Ключові слова: свідоме, несвідоме, психологічний захист, репрезентант психіки, інформаційний еквівалент, архетип.

VISUALIZED REPRESENTATION OF SUBJECT’S PSYCHE – THE BACKGROUND OF THE DEEP COGNITION